Yeni Spor Yasası TFF Başkanı'na da Hapis Cezası Getiriyor!

Feride Kara
27.03.2022 - 23:02 | Son Güncellenme: 28.03.2022 - 08:17

Görüşmeleri başlayacak olan spor yasa tasarısı, sadece kulüp başkanlarına değil, bütçesini aşarsa TFF Başkanına da hapis cezası verilmesine hükmediyor.

Yeni Spor Yasası TFF Başkanı'na da Hapis Cezası Getiriyor!

Yazı Dizisi-3

Kenan BAŞARAN - AJANSSPOR

TBMM'de bu haftadan itibaren komisyonda görüşülmeye başlanacak olan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası'nın çıkartılma amacının en önemli gerekçesi kulüplerin mali yapılarındaki bozukluk. Kanun teklifinin 47. maddesi, 20. maddede ortaya konulan bütçe dengelerine uymayan spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Bütçe ne kadar aşılırsa ceza gelecek?

Peki başkan ve yöneticilerin uymaması halinde hapis cezasına varan ağır yaptırımlar getiren bütçe sınırları nedir? Tasarı şöyle diyor: "Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri;


a) Bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmibeşini aşan,

b) Mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da
vadesi gelecek, gelir ve alacakların
-üye sayısı on binden az olan spor kulüplerinde en az üye tam
sayısının salt çoğunluğunun,
-üye sayısı on binden fazla olan spor kulüplerinde üyelerin,
-spor anonim şirketlerinde ise sermayenin en az üçte birini oluşturan payların sahiplerinin veya
temsilcilerinin katılacağı genel kurulda,
spor kulüplerinde toplantıya katılanların en az dörtte üçünün, spor anonim şirketlerinde ise toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları sermayenin en az dörtte üçünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile devredebilir.

Devir oranı yüzde 50'yi aşamaz

Anılan devir oranı, mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki olağan dönemde doğacak veya vadesi gelecek olan gelir ve alacaklar yönünden hiçbir şekilde bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirin yüzde ellisi oranını geçemez.

İlgini Çekebilir
Menajerle gizli sözleşme yapan başkana 3 yıl hapis!
Habere Git

En fazla yüzde 10'luk borç sınırı

Kanun tasarısı yönetime bir önceki yılın gelirine göre en fazla yüzde 10'luk bir borçlanma sınırı tanırken ek bütçe için üçte ikilik çoğunluk oyunun onayını şart koşuyor: "Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise
halka açık spor anonim şirketler için sermayenin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri veya
temsilcilerinin olumlu oyu ile;
-diğer spor anonim şirketleri için sermayenin en az üçte ikisini
oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin olumlu oyu ile,
-spor kulüplerinde ise genel kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin olumlu oyu ile kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir.

Ek borçlanmaya da sınır konuluyor

Kanun, ek borçlanmaya da yine sınır koyuyor: "Ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamaz. Önceki yıl bütçelerindeki brüt gelirleri, giderlerinden fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri ise takip eden yıl bu fıkradaki sınırlamaların üzerinde söz konusu brüt gelir fazlası kadar ilave borçlanma yapabilirler. Ayrıca, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, ancak önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar ve her halükârda vadesi mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce gelecek şekilde borç verebilir. Alınmış veya verilmiş mevcut borçların vadesinin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki bir tarihe uzatılması da bu fıkra kapsamında borçlanma veya borç verme olarak değerlendirilir. Bu fıkrada yer alan sınırlamalardan muafiyete ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. 

Yönetici eşlerine alacak ve borç devri yasak

Kanun tasarısı yöneticilerin yakınlarına hak ve alacak devrini de yasaklıyor: "Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzeri pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde beş ve daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere hak ve alacakları devredemez. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve spor anonim şirketleri, üzerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi anlamında doğrudan ya da dolaylı hâkimiyeti bulunan kişilere borç veremez veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamaz, sorumluluk yüklenemez ve bunların borçlarım devralamaz. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; yönetim kurulu üyelerinden, bunların eşlerinden ve üçüncü dereceye kadar hısımlardan ve spor anonim şirketlerinin, üzerlerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi anlamında doğrudan ya da dolaylı hâkimiyeti bulunan kişilerden aldıkları borçlar da beşinci fıkrada belirtilen borçlanma sınırlamalara tabidir."

İlgini Çekebilir
Spor Bakanı da kulüplerin kasasını görecek
Habere Git

TFF Başkanına da hapis isteniyor

TFF yönetimine de kanunun 43. maddesinde konulan önceki yıl gelirlerinin yüzde 10'ununu aşacak şekilde borçlanılamayacağı kriterini de hatırlatarak, aksi halde TFF Başkan ve yöneticileri için "Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" diyor. Yasa tasarısında Bakanlık ve diğer kamu kurumlan tarafından tahsis edilen taşınmazlar ve sağlanan destekleri, kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları da dahil tahsis ya da destek amacı dışında kullananlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını hükme bağlıyor.

Senin için hazırladığımız haberler